ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售陈旗金鼎6号楼6楼,复式楼

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ196 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ(22 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄15148599537

出售陈旗金鼎6号楼6楼,复式楼

出售陈旗金鼎6号楼6楼,复式,共面积196平米,俩卫、三室、俩厅、一厨一餐厅、衣帽间、有后阳台、带22平车库。️15148599537

Posted in ᠲᠡᠷᠬᠡ·ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车房信息.