ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ 年迈骆驼被卖后远行回家

ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ 《 ᠤᠳᠣ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠲᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠥᠲᠡᠯᠲᠡᠯ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ 》ᠬᠡᠵᠣ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠴᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
  ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠲᠣᠣᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠃
  ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠴᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠯᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃
  《ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ 《 ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ 》 ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠰᠪᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠣᠭᠡᠳ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

年迈骆驼被卖后独行回家

事情发生在内蒙古巴彦淖尔,有一头年迈的骆驼在去年10月份被卖到百公里外,因思念主人,6月27日踏上回家路。它独自走了100多公里,跋山涉水身上布满伤痕。7月8日,骆驼原主人深受感动,于是用一峰3年的母驼将它换回,决定养它到老。
  来源:新浪网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ|休闲时光.