ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠄ᠡᠤᠤ ᠳ᠋ᠢA4L 2.0T ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡林浩特᠄出售奥迪A4L 2.0T

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠄ᠡᠤᠤ ᠳ᠋ᠢA4L 2.0T ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ᠄2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠤᠤ ᠳ᠋ᠢA4L 2.0T ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠬᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂2020 ᠣᠨ ᠤ3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠳᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ︔ ️13474740101

图文无关
图文无关

锡林浩特᠄出售奥迪A4L 2.0T

09年上牌的奥迪A4L 2.0T 自动 标准型 车况精品,无事故,保险到2020年3月,锡林浩特市看车
️13474740101

Posted in ᠲᠡᠷᠬᠡ·ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车房信息.