ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ15247956843 ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ蓝旗附近有收羊羔的请联系15247956843

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ15247956843 ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

蓝旗附近有收羊羔的请联系15247956843

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .