ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ《 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠢᠯ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ著名词作者那顺新书《心之寻》

 

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ《 ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠢᠯ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠢᠯ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠲᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

著名词作者那顺新书《心之寻》

近日著名词作者那顺新书《心之寻》由民族出版社出版发行。

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐.