ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ···香港摄影师聚焦内地少数民族节日活动推出《节庆》新书

ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠪᠠᠶᠠᠷ》ᠨᠤᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠡᠾᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 16 ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《 ᠪᠠᠶᠠᠷ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠲᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠩ ᠬᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

图文无关

香港摄影师聚焦内地少数民族节日活动推出《节庆》新书

香港摄影师李秀恒历时四年深入内地拍摄了16个少数民族节庆活动,并以中英双语结集出版。由香港中华文化艺术推广基金主办的《节庆》新书发布会暨精选作品展15日在香港中环一画廊举行。

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .