18 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ···18所军校在内蒙古招生

ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 18 ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 18 ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 14᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 4 ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠡ 17 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ 3-5 ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠧᠲ ᠤᠨ 《ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ》 ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ《 ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ》 ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 (ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃)
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

今年18所军队院校在内蒙古招生

今年在内蒙古自治区招生的军队院校有18所,其中解放军院校14所,武警部队院校有4所,今年军队院校在我区共招收女生17名。军队院校属于提前批,6月25日考生填报军队院校意向结束后,自治区教育招生考试中心区分文理科、男女生等情况,按照招生计划总数的3至5倍比例确定入围分数线,公布参加政治考核、军检人员名单(即入围考生)。考生可登录内蒙古招生考试信息网在“普通高校招生”频道的“信息查询”栏内(下同)查询本人是否可参加政治考核、军检。
   参加政治考核:
 凡入围的考生,均须在6月26日至30日,凭本人准考证和二代居民身份证到所在旗(县、市、区)人武部领取《政治考核表》、《献身国防志愿书》,并按有关规定由本人填写《献身国防志愿书》和接受政治考核。逾期不参加政治考核的考生,视为放弃军队院校报考意向。
   参加面试:
 政治考核合格的考生须按规定时间接受面试,面试工作由军区招生办具体组织实施,地点在内蒙古军区招待所(位于呼和浩特市呼伦贝尔北路43号)。面试按照考生性别及报考所在地区分时间段进行,其中,呼和浩特市、包头市的男考生面试时间为6月28日,鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌兰察布市的男考生面试时间为6月29日,乌海市、赤峰市、锡林郭勒盟、通辽市的男考生面试时间为6月30日,呼伦贝尔市、兴安盟、阿拉善盟的男考生和全部女考生面试时间为7月1日。面试结论分为合格和不合格两种,面试合格的考生方可参加体检,面试不合格的考生不再安排参加体检。
   参加体检:
 体检由内蒙古军区招生办公室组织,解放军第九六九医院具体实施。体检和心理检测安排在面试次日早晨5:30开始。需进行矫正视力检查的,自行携带眼镜(不得配戴隐形眼镜)。做过屈光不正手术的考生,现场提供诊断证明、手术记录、复诊记录等相关资料,并加盖手术医院公章。规定时间内未能参加体检的,视为自动放弃。女考生的体检时间统一安排在7月2日。
 政治考核、面试、体检均合格的考生,由军区招生办在工作场所醒目位置张榜公示。对体检结论有异议的考生,可在现场书面向监督复议小组提出申请。对可通过服用药物或其他治疗手段影响检查结果的项目不予安排复议,初检结论即为最终结论;其他体检项目可安排复查,复查结论为最终结论。申请复议超过期限者,将不予受理。
   填报具体院校志愿:
 政治考核、面试、体检合格考生名单,由军区招生办报送自治区教育招生考试中心,并在内蒙古招生考试信息网公布,考生可登录查询。7月6日,填报过军队院校意向且军检合格考生,网上填报具体院校及专业志愿。
   录取:
 7月7日至9日,军检工作结束后,自治区教育招生考试中心按照考生志愿和分数,区分性别、文理科,并考虑不同类别的军检结论意见,依据院校招生计划数的110%(投档数量按四舍五入取整)向院校投档并实施录取工作。总分成绩相同的依次比较单科成绩进行择优录取,其中文科专业比较顺序为语文、数学、外语,理科专业比较顺序为数学、语文、外语。对未完成招生计划的院校,将面向政治考核、面试、体检合格、自由可投状态的考生再次公开征集志愿,并按照从高分到低分顺序和计划缺额数量的100%实施投档和录取。录取通知书由各招生院校直接发至考生本人。
 报考军队院校不影响报考地方院校。军队院校招收高中毕业生的工作,安排在提前批录取,优先于后续批次的地方普通高校录取。对报考军队院校未被录取者,将按其填报的后续批次的地方高等院校志愿参加录取。因此,报考军队院校未被录取者并不影响在其后续批次进行的其他地方院校的录取,实际上是增加了一次被录取的机会。
 报考提前一批军校未录取还能再报考提前第二批军校。今年有4所武警部队院校在我区招收划线类别为二本的考生60人,分别是武警工程大学44人、武警警官学院6人、武警特种警察学院4人、武警海警学院6人,均安排在提前二批录取。同时报考了提前一批和提前二批的考生,如在提前一批未被录取,仍可参加提前二批的录取,增加一次被军校录取的机会。
   在此,需要提醒考生注意:
 一定要提防招生诈骗。军校招生不是军队单方行为,而是国家选拔人才的一部分,报考军校的考生须参加全国统考,并统一录取。目前,我国军校招生工作制度的规范程序、管理程序已日渐成熟,有关军队院校招生的详细信息,在教育部和自治区官方网站上都可以直接查到,也可以查阅相关院校的招生简章。广大考生和家长在报名时要慎重行事,认真仔细了解军校招生录取政策、规定和程序,千万不要轻信各种“关系”,防止上当受骗,避免“财学两空”。一旦收到诈骗信息或遇到可疑分子,要及时向公安机关报案,防止受到侵害。
 来源:内蒙古启言网摘自《正北方新闻网》

 
 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息.