ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ》 ᠤᠨᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ 锡林浩特市《中国马都》招聘骑手

ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ》 ᠤᠨᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ 

ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ》 ᠤᠨᠤᠭᠠᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 6 ᠲᠥᠮᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ : 13327097755

锡林浩特市《中国马都》招聘骑手

锡林浩特市《中国马都》招聘骑手,包吃住,工资:60000/年,喜欢骑术,有此特长者,请打联系电话:13327097755

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged , .