ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 3 ᠠᠯᠲᠠ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ内蒙古运动员摘得3金3铜

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 3 ᠠᠯᠲᠠ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ 37 ᠪᠠᠬ ᠤᠨ 280 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠡ 18 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ 11 ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ 3 ᠠᠯᠲᠠ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠱᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 60 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ 66 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ 100 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠼᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 60 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠰᠷᠤᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 81 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠵᠠᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

全国青年柔道锦标赛:内蒙古运动员摘得3金3铜

2019年全国青年柔道锦标赛暨第七届世界军人运动会测试赛在武汉举行,共有来自全国37支代表队的280名运动员参加。我区派出男、女共18名运动员参加了11个级别的比赛,获得3金3铜。其中,塔木拉、白福山、呼格如很分别获得男子60KG级、66KG级、-100KG级第一名;敖斯尔、呼苏勒获得男子60KG级第3名;阿斯如获得男子81KG级第3名;谭丽获得女子48KG级第5名;柴力干获得男子81KG级第5名;西林获得男子66KG级第7名。
  来源:内蒙古启言网摘自《内蒙古新闻网》

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .