ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ···中国篮球历史上第一个世界冠军来了

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠶ᠋ᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠢ᠂ ᠯᠢ ᠶᠢᠩ ᠶᠦᠨ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᡁᠢ ᠲ᠋ᠢᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ 19᠄13  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ  ᠳᠦ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

中国篮球历史上第一个世界冠军来了

6月23日,在荷兰阿姆斯特丹举行的2019国际篮联三人篮球世界杯女子组决赛中,由吴迪、李颖韻、姜佳音和张芷婷组成的中国队以19比13战胜匈牙利队,夺得冠军。这也是中国篮球历史上第一个世界冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .