21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 23 ᠴᠠᠭ 54 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ《 ᠵᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠯ》 ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ21日23时54分“夏至”

21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 23 ᠴᠠᠭ 54 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ《 ᠵᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠯ》 ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠌》 ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 23 ᠴᠠᠭ 54 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ《 ᠵᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠶ᠋ᠢᠯ》  ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

21日23时54分“夏至”

《中国天文年历》显示,北京时间6月21日23时54分迎来“夏至”节气。专家表示,夏至后不久,一年中最热的时候将随即到来,值此时节,公众要清淡饮食,及时补水,注意戒躁戒怒,保持乐观的情绪。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .