ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ呼和浩特:出售:复式楼

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ180 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 18247906444

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

呼和浩特:出售:复式楼

出售:市内黄金地段,气象局院内180平米复式楼,最新精装修,户型好住,南北采光通透,一线品牌家具,大牌家电,拎包入住,联系电话:18247906444

Posted in ᠲᠡᠷᠬᠡ·ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车房信息 and tagged .