ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ天津将首次开通直达香港高铁列车

ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭ᠌᠌ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠦᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

天津将首次开通直达香港高铁列车

记者从铁路部门获悉,自7月10日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图暨暑期运行图,天津在此次调图后将首次开通直达香港的始发高铁列车,雄安新区旅客也可乘坐该趟列车直通香港。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .