ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ国际油价下跌

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ 10  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 0.73 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 53.26 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1.35% ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠷᠦ᠋ᠨᠲ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠶ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ 1.00 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 62.29 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1.58% ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

国际油价近日下跌

国际油价10日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌0.73美元,收于每桶53.26美元,跌幅为1.35%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.00美元,收于每桶62.29美元,跌幅为1.58%。
  来源:内蒙古启言网摘自《搜狐》

 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息.