2019 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ···女足世界杯观赛指南:这十场比赛你绝对不容错过

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ 10 ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠡᠴᠡ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ 24 ᠪᠠᠬ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 36 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ 10 ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ VS ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 03᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ VS ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 21᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ VS ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 19᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠰᠺᠤᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ VS ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 00᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ VS ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 03᠄ 00 ᠴᠠᠬ(ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ VS ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 00᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ VS ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 03᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠶᠠᠫᠤᠨ VS ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 03᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ VS ᠺᠠᠨᠠᠳ᠋ᠠ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 00᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠰᠸᠸᠳ᠋ᠸᠨ VS ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 03᠄ 00 ᠴᠠᠬ (ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ

女足世界杯观赛指南:这十场比赛你绝对不容错过

2019年女足世界杯开赛在即,从6月7日到7月7日,24支队伍将向最后的冠军发起冲击。摩拳擦掌、雄心勃勃的24强之中,既有实力不俗的老牌劲旅,也有首次登陆世界杯舞台的新军。36场小组赛中,这十场比赛着实不容错过。

法国VS韩国 北京时间6月8日 03:00
德国VS 中国 北京时间6月8日21:00
澳大利亚VS巴西 北京时间6月9日19:00
苏格兰VS英格兰 北京时间6月10日00:00
南非VS中国 北京时间6月14日03:00
中国VS西班牙 北京时间6月18日00:00
意大利VS巴西 北京时间6月19日 03:00
日本VS英格兰 北京时间6月20日 03:00
荷兰VS加拿大 北京时间6月21日00:00
瑞典VS美国 北京时间6月21日03:00

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .