ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2023 ᠤᠨ  ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ···中国获得2023年亚洲杯举办权

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2023 ᠤᠨ  ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ 4 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2023 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ  ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2004 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

中国获得2023年亚洲杯举办权

亚足联4日在巴黎召开特别代表大会,期间确认中国获得2023年亚洲杯举办权,这是中国继2004年后再度承办该项赛事。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .