5000 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ 招募5000名民生工作志愿者

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 5000 ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 5000 ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃
 ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠲᠤ ᠡᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠦ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ︔ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠲᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠲᠤ ᠡᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠳᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠬᠦᠰᠬᠦᠤᠶᠤᠲᠠᠳ︔2016 ᠤᠨ᠂ 2017 ᠤᠨ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠲᠤ ᠡᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠭᠠᠲᠤᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠳᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠭᠤ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ (ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠲᠤᠮᠵᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠡ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ᠂ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ(ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 2 ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ 2019 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠡᠴᠠ 2021 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ)ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ(ᠬᠤᠲᠠ ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ) ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢᠬᠡᠲᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ 2500 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠣᠯᠭᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ 2000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠢᠯ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃
 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠡᠴᠠ 9 ᠤ ᠡᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠳᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ (ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ www.impta.com)ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠲᠠᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古招募5000名社区民生工作志愿服务人员

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》(内政办发﹝2009﹞31号)和《关于做好2019年全区高校毕业生就业创业工作的通知》(内人社办发﹝2019﹞33号)精神,结合我区实际情况,自治区将于今年6月份开始选拔招募高校毕业生社区民生工作志愿服务人员,为确保招募工作顺利进行,制定本简章。
 招募对象:2019年自治区全日制普通高校应届毕业生;2019年区外全日制普通高校内蒙古籍应届毕业生;2016年、2017年、2018年全日制普通高校毕业且尚未就业的内蒙古籍高校毕业生。
 招募人数:2019年全区共计划招募社区民生工作志愿服务高校毕业生5000名(各盟市具体分配名额见附件1)。
 工作内容和要求:社区民生工作志愿服务高校毕业生主要到基层苏木乡镇(街道)从事人力资源和社会保障、法律志愿服务、社区矫正、社区禁毒等民生工作。
 社区民生工作志愿服务高校毕业生应按照规定期限(服务期为2年,时间从2019年8月1日至2021年7月31日)完成服务工作,服从当地人力资源和社会保障部门及服务单位的管理。由于身体状况等特殊原因不能继续服务的,由本人提出申请,经旗县(市、区)人力资源和社会保障部门报盟市人力资源和社会保障部门同意后方可离开服务岗位。
 服务期间生活待遇:社区民生工作志愿服务高校毕业生服务期间,由旗县(市、区)人力资源和社会保障部门统一为其发放每人每月2500元的生活补贴,同时按照每人2000元标准,给予每名新招募且在岗服务满6个月以上的社区民生工作志愿服务人员一次性安家补贴,并按照有关规定办理社会保险。
 报名方式及时间:6月3日—6月9日,应往届毕业生通过内蒙古人事考试信息网(网址:www.impta.com )进行网上报名(本考试无考前资格审核和缴费环节,报名成功后考生报名信息将不能更改)。
 6月13日—6月21日,考生从内蒙古人事考试信息网打印准考证。考试免收报名费和考试费。
 来源:内蒙古启言网摘自《公务员考试网》

 
 
Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .