ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ 5 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ 中国式摔跤锦标赛中获5金

ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 5 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥᠢᠷᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢ ᠹᠧᠨ ᠾᠸ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 5 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ ᠃
  ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 58 ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠳᠠ 596 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠵᠥ ᠂ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠢᠳᠠ 31 ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ 14ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠥᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ 5 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠂ 3 ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ᠂ 5 ᠬᠥᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠡᠬ ᠂ ᠭᠠᠯᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠪᠠᠶᠠᠷ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 56kg᠂ 60kg᠂ 90kg᠂ 100kg᠂ + 100kg  ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠥᠯᠡᠵᠥ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠥᠥ ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠂ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 75kg᠂ 82kg᠂ 90kg  ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠯᠠᠵᠥ ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠤᠭᠳᠤ ᠂ ᠴᠤᠯᠮᠥᠨ ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 60kg᠂ 75kg᠂ 90kg᠂ + 100kg  ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

全国中国式摔跤锦标赛内蒙古运动员获5金

近日,2019年全国中国式摔跤锦标赛于在黑龙江省绥芬河市举行,内蒙古代表队获得5金。
  在此次比赛中共有来自全国58支代表队的596名运动员参赛。我区派出男、女共31名运动员参加了14个级别的比赛,最终获得5金3银5铜。其中,额日登宝力格、嘎拉毕力格、青格勒巴雅、阿拉坦道力格、查干扎那分别获得56KG级、60KG级、90KG级、100KG级、+100KG级第一名,敖都夫、乌日图那斯图、芒来分别获得75KG级、82KG级、90KG级第二名,宝音巴图、额尔登朝克图、朝鲁门、巴图吉日嘎拉、前达门分别获得60KG级、75KG级、90KG级、+100KG级第三名。
     来源:内蒙古启言网摘自《呼和浩特日报》

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .