5G ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠪᠠᠩᠬᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ5G无人银行6月底亮相

5G ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠪᠠᠩᠬᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ 5Gᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠧᠠ ᠶᠤᠧᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠠᠭᠤᠲᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠿᠦᠩ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

5G无人银行6月底亮相

首批建行5G科技无人银行有三家,分别位于清华园、中粮广场和长安兴融中心,预计于6月底前开门迎客,下半年更多的5G科技无人银行将在北京投入运营
  来源:内蒙古启言网摘自《北京日报》

 
Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手.