ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ 4000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ 全国已收获小麦4000万亩

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 4000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠣ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠣ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠾᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠲᠤ ᠶᠠᠭ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠨᠡᠢᠲᠡ 4000 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 694 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

全国已收获小麦4000万亩

农业农村部农情调度显示,近日,夏粮主要作物小麦由南向北梯次成熟,各小麦主产区天气晴好,湖北、河南、安徽等地已进入集中收获期。截至5月28日,全国已收获小麦4000万亩,当日机收面积694万亩,标志着全国“三夏”大规模小麦跨区机收大会战拉开序幕。
  来源:内蒙古启言网摘自《央视财经》

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .