18 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ···与18个亚洲国家签署图书···

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ 18 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

中国已与18个亚洲国家签署图书互译出版合作协议

亚洲经典著作互译计划为各国间的交流互鉴提供了一个平台。截至目前,我国已与18个亚洲国家签署图书互译出版合作协议,互译出版了70多种精品图书。这些图书的出版,让人们在阅读中加深了解、更懂彼此。
  来源:内蒙古启言网摘自《人民日报》

 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .