ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠾᠤᠶ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ 01 ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣ·· 我国成功发射天绘二号01组卫星

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠾᠤᠶ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ 01 ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠪᠠ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠶᠤᠧᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠴᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢᠷᠦᠯᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ 01ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠢᠱᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠪᠠ ᠃

 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

我国成功发射天绘二号01组卫星

近日,我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功发射天绘二号01组卫星,卫星顺利进入预定轨道。
  来源:内蒙古启言网摘自《泉州网》 

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .