ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 3 ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰᠴᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ内蒙古拳击运动员斩获2019年亚洲拳击锦标赛3金

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 3 ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰᠴᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠡᠴᠡ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ 34 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 199 ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ 144 ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠣᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 19 ᠪᠣᠣᠺᠰᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠣᠺᠰᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠧᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ 64 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ 75 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢ 81 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠰᠢᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃

内蒙古拳击运动员斩获2019年亚洲拳击锦标赛3金

记者近日从内蒙古自治区体育局获悉,2019年亚洲拳击锦标赛于4月19日至26日在泰国曼谷举行,内蒙古体育局派出3名女运动员参加了3个级别的比赛,最终获得3枚金牌。分别是,窦丹获得64公斤级第一名,李倩获得75公斤级第一名,杨晓丽获得81公斤以上级第一名。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .