ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠄ 2462 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ··· 北京:普通车2462人抢一个指标 创历史新高

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠄ 2462 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2462 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ

北京:普通车2462人抢一个指标 创历史新高

北京青年报消息,近日,北京小客车指标办公布本期基数序号总数。根据基数序号总数测算,本期约2462人抢一个指标,创历史新高。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .