ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠠᠵᠦ ···一农民深陷“套路贷”

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠢ ᠨᠢ 26 ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ 26 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠁᠁ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠨ ᠬᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 5 ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠂ 2008 ᠤᠨ ᠤ 10ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ᠪᠤᠤ X ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠠᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ 5 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ 2009 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠤ X ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠤ X ᠰᠦᠧᠧ ᠂ ᠪᠤᠤ X ᠹᠧᠩ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠲᠤᠵᠤ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠵᠤ 26 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ 2014 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠤ X ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ 8.7 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠧᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 4.2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古一农民深陷“套路贷”欠1万元,4年涨到26万

仅1万元的欠款,4年间涨到了26万元。家住通辽市科尔沁左翼后旗某嘎查的周某某因深陷“套路贷”一度感到愤怒、恐惧和绝望……日前,科尔沁左翼后旗公安局公布了一起已破获的涉“套路贷”扫黑除恶案件,犯罪嫌疑人包某泉、包某锁、包某峰、青某、赵某军5人涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪被公安机关移送起诉。
  据了解,周某某是一名农民,2008年10月,为备春耕和日常生活,他向包某泉借款1万元,利息为5分,借款期限为10个月。2009年10月合同到期后,周某某未能及时还款,2009年至2013年间,包某泉带领包某锁、包某峰、青某、赵某军等人多次将周某某叫到一地下室内,对周某某实施辱骂、殴打,采取威胁手段索要房产及耕地,同时逼迫周某某写下26万元的借据。2014年3月,包某泉等人又威胁逼迫周某某在辽宁省哈尔套镇赊购一辆价值87000元的众泰轿车一辆。4年间,周某某共还款42000元。
  来源:内蒙古启言网摘自《光明网》

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .