2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ?2018年全民平均阅读量出炉!看看你达标了吗?

2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ?

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 4.67 ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 3.32 ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃

2018 ᠤᠨ ᠳᠤ 0-8 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 68.0%᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 75.8% ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠪᠠ᠃ 9-10 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 96.3%᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 3.1 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 14 -17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠳᠤᠨᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 86.4%᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 90.4% ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 0-17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 80.4%᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ 84.8% ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

2018年全民平均阅读量出炉!看看你达标了吗?

第十六次全国国民阅读调查16日在京发布调查结果。数据显示,2018年我国成年人人均纸质图书阅读量为4.67本,成年人人均电子书阅读量为3.32本。

从未成年人的阅读率来看,2018年0—8周岁儿童图书阅读率为68.0%,低于2017年的75.8%;9—13周岁少年儿童图书阅读率为96.3%,较2017年的93.2%提高了3.1个百分点;14—17周岁青少年图书阅读率为86.4%,低于2017年的90.4%。2018年我国0—17周岁未成年人图书阅读率为80.4%,低于2017年的84.8%。

Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .