ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗:出售捆草

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠤᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ 30 ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠄ 15849900002

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

阿巴嘎旗:出售捆草

阿巴嘎旗巴音图克苏木巴音图克嘎查出售30斤捆装干草,联系电话:15849900002

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .