ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ···内地居民申领出入境证件实行“全国通办”

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠫᠠᠰᠫᠤᠷᠲ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠭᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ 》ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内地居民申领出入境证件实行“全国通办”

4月1日起,中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件实行“全国通办”,内地居民可在全国任一出入境管理窗口申请办理上述出入境证件,申办手续与户籍地一致。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .