《ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢ》ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ“机器人探长”落户社区

《ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢ》ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ《ᠮᠧᠢ ᠪᠣᠣ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠣᠯᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠹᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠣᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ《ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠶᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

北京:“机器人探长”落户社区

近日,一台名叫“梅宝”的智能巡防机器人在北京市丰台区东高地街道梅园社区落户,开始执行社区巡逻任务。这台被居民称为“机器人探长”的智能机器人由北京航天自动控制研究所研制,可在社区内进行陌生人识别预警、视频信息采集、热成像火情识别、居民生活服务提示、人机互动交流、夜间巡逻安保等众多服务。
  来源:内蒙古启言网摘自《光明网》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .