ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 39 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ··· 中国图书亮相第39届巴黎图书沙龙

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 39 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

39 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠹᠠᠨᠧᠷᠰᠠᠢᠮᠧᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ 500 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠶᠯ   ᠤᠨ 900 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ 39 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中国图书亮相第39届巴黎图书沙龙

第39届巴黎图书沙龙近日在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行,500余种、900多册中国图书亮相其中。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .