ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ出售:本人心爱小迪迪

ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

13 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠢ A4L ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠭᠠᠯ ᠢ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15947152305
    ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

出售:本人心爱小迪迪

13年11月中旬上的牌,差一个月14年,奥迪A4L 2.0T香槟金,5.6万公里,车况精品无喷漆,无维修,桃木内饰,四条新胎,车险全险到12月,有意向打电话咨询15947152305

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场 and tagged .