ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ《3·8》··女职工穿旗袍游故宫迎“三八”

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ 《3·8》 ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠨ᠎ᠠ

《3·8》 ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢᠴᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠥᠯᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

女职工穿旗袍游故宫迎“三八”

为迎接“三八”妇女节,中建三局三公司北京分公司组织女职工时装表演队游览北京故宫,并拍照留下美丽瞬间。
  来源:内蒙古启言网摘自《凤凰网》

 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .