ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ信用卡还款收手续费

ALIPAY ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠦ ᠳᠤ 2000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ALIPAY ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 2000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ 0.1% ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠪᠡᠯ ALIPAY ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 5000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 3000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ 0.1% ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ 3 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

信用卡还款超2000元支付宝收手续费

自3月26日起,通过支付宝给信用卡还款将收取服务费。用户2000元以内依然免费,超出2000元的部分按照0.1%收取服务费。如果用户需要提升自己的免费额度,可以通过支付宝会员积分进行兑换。以还款5000元为例,超出部分为3000元,按照0.1%计算,服务费为3元。
  来源:内蒙古启言网摘自《北京晚报》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .