ᠡᠦ ᠯᠸᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ武磊西甲首球书写历史

ᠡᠦ ᠯᠸᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠡᠦ ᠯᠸᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

武磊西甲首球书写历史

武磊打入自己登陆西甲以来的处子球,成为首位在西甲赛场上获得进球的中国球员。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .