ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ呼和浩特:出售房屋

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 85 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13848493283 1361479451

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

呼和浩特:出售房屋

出售房屋:园丁小区3楼85平米,带家具,有意者请联系13848493283 13614794518

来源:启言网

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .