ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠄ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ··· 新疆天池:冬季旅游持续增温

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠄ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

2018 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ 2019 ᠣᠨ  ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ 23 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 2.25 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ  ᠤᠨ 《ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ 》 ᠢ 《ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ 》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

新疆天池:冬季旅游持续增温

2018年入冬至2019年2月17日,新疆天池景区接待游客23万人次,实现旅游经济收入2.25亿元。新疆天池景区着力发展冬季旅游,为游客提供优质冰雪旅游体验,逐渐将天池“冷资源”变成“热经济”。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .