ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ内蒙古二冬会

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ1000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠮᠸᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ19 ᠰᠸᠺᠦᠨᠲ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

内蒙古二冬会

2月19日,呼和浩特市选手张梦骏在男子(甲组)1000米的中以1分19秒67的成绩获得第一名。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .