175 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ···175个“中国民间文化艺术之乡”公布

175 《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ》 ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 《 2018 – 2020 ᠤᠨ ᠤ 〈 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ〉 ᠢ᠋ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ》  ᠢ᠋ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ 2018- 2020 ᠤᠨ ᠤ 《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ》 ᠤ᠋ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠤᠢ ᠹᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ 175 ᠰᠢᠶᠠᠨ ( ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ)᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ( ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ) ᠰᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

175个“中国民间文化艺术之乡”公布

记者从文化和旅游部获悉:《关于命名2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”的通知》已于近日下发,公布了2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单,北京市大兴区榆垡镇等175个县(县级市、区)、乡镇(街道)入选。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .