ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ···我国学者研制出可净化室内雾霾的“智能窗纱”

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ 《ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠱᠠ》 ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠵᠡᠢ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠤᠢ ᠱᠦ ᠬᠤᠩ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ 《ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠱᠠ》 ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ 99.65% ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ 50 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠲᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ PM2.5 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠳᠬᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 7.5 ᠺᠦᠧᠠᠳ᠋ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ 《ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠱᠠ》 ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 100 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠬᠢᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ ᠳᠤ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠡᠪᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠳ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

我国学者研制出可净化室内雾霾的“智能窗纱”

近期,中国科学技术大学俞书宏教授团队通过“浸染自组装”方法,研制出一种制备速度快、成本低廉的“智能窗纱”材料,对室内空气的净化效率最高可达99.65%,能在50秒内将空气中的PM2.5浓度从“严重污染”净化至“优”。据介绍,制备约7.5平方米的“智能窗纱”成本仅需约100元,同时,这种“智能窗纱”在净化雾霾之后,只需在乙醇中浸泡20分钟,就可以清洗干净并再次使用。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .