ᠬᠣᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷ᠄ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ和丰县᠄房屋出售

ᠬᠣᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷ᠄ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠤᠭᠰᠠᠢᠷ ᠲᠤ 110 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄13899589045、13239902822

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

和丰县᠄房屋出售

房屋出售:和丰县三期14号楼1单元201室,简装,110平米,有意者联系电话:13899589045、13239902822随时可看房!

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .