ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ··· 2019-02-11 10:54四大洲赛:隋文静/韩聪双人滑夺冠

ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠢ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠩ /ᠬᠠᠨ ᠼᠦᠩ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠰᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠧᠾᠧᠮ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠦᠢ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠩ /ᠬᠠᠨ ᠼᠦᠩ 211.11 ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

四大洲赛:隋文静/韩聪双人滑夺冠

近日,在美国阿纳海姆举行的2019四大洲花样滑冰锦标赛双人滑比赛中,中国选手隋文静/韩聪以211.11分的总成绩夺得冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .