ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 3᠄1 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ···卡塔尔3:1战胜日本 首次夺得亚洲杯冠军

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 3᠄1 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 3᠄1 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

卡塔尔3:1战胜日本 首次夺得亚洲杯冠军

卡塔尔3:1战胜日本 首次夺得亚洲杯冠军

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .