ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ···亚洲杯-日本3:0伊朗

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠ

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ 3᠄ 0 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃

亚洲杯-日本3:0伊朗

在亚洲杯半决赛上,伊朗以0:3大比分不敌日本。日本队顺利进入决赛。

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .