ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ 《ᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ 》 ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ天宇上演“超级红月亮”

ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ 《ᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ 》 ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ

1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠳ᠋ᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 《ᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ 》 ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ  ᠨᠢ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠨ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠬᠦ》 ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ 》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

天宇上演“超级红月亮”

1月21日迎来2019年第一个月圆之夜,新年首次“超级月亮”现身天宇。巧合的是,当日还发生一场“月全食”奇观。因此,这一天的月亮也被称为“超级红月亮”。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .