2018 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ···2018年我国小汽车突破2亿辆

2018 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ 2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠪᠠ

ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ 2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ 107 ᠲᠦᠮᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

2018年我国小汽车突破2亿辆

公安部11日发布,2018年全国小汽车保有量首次突破2亿辆,新能源汽车全年新增107万辆。

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场 and tagged .