ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ推广数字化书法教学

ᠭᠠᠨᠰᠤ᠄ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ

《ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠲᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ》 ᠯᠠᠨᠵᠧᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ 3 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠸᠸᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠢᠢ ᠱᠢ ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯᠲᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠦᠢ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢ ᠨᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 21 ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ 40 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

甘肃省将在中小学推广数字化书法教学

日前,“中华优秀传统书法艺术数字化传习创新项目”在兰州启动。
  该项目由省教育厅指导,省教育科学研究院负责实施。项目将利用“班班通”在全省范围普及的有利条件,开展书法数字化传习创新实验研究,化解书法教学不平衡不充分的问题,让全省各地学校尤其是贫困地区学校学生享受优质而公平的书法教育。该项目计划实施3年,主要面向全省中小学推广,突出对文县、东乡、积石山等贫困县进行帮扶。
  据了解,我省首批将榆中县、会宁县、武山县等21个县以及40余所学校作为试点,由此逐步推开。
  来源:内蒙古启言网摘自《甘肃日报》

 
 
 
Posted in ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ|儿童乐园 and tagged .