ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ内蒙古达里诺尔湖冬捕旅游热

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ

ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠴᠢᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠸᠷᠸᠨ᠋ᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠬᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠬ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古达里诺尔湖冬捕旅游热

每年冬天,内蒙古克什克腾旗的渔民都会在达里诺尔湖开展大范围冬季捕鱼生产活动。作为内蒙古草原冬季旅游文化活动推出的经典品牌,达里诺尔湖冬捕活动吸引了许多来自各地的游客参与体验。
  来源:内蒙古启言网摘自《央广网》

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .