ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ C919 ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ···C919国产大型客机103架机首飞成功

ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ C919 ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ C919 ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠳᠦᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 12᠄45 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ)

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

C919国产大型客机103架机首飞成功

近日,C919国产大型客机103架机在上海浦东国际机场起飞。 当日12时45分,C919国产大型客机103架机平安降落在上海浦东国际机场,圆满完成第一次飞行,标志着目前共三架C919飞机进入试飞状态。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .