5 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ 《 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ 》ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ 5日“小寒”将至

5 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ 《 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ 》ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ

《 ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ 23᠄39 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 《 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ 》 ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

5日“小寒”将至

根据《中国天文年历》显示,北京时间1月5日23时39分将迎来农历二十四节气之一的“小寒”,标志我国气候开始进入一年中最寒冷的时段。
  来源:内蒙古启言网摘自《新浪新闻》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .