ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ蓝旗:出售楼房

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠱᠠᠩᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 85.6 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠦ᠄ 13030456392 15847903062

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

图文无关

出售楼房

出售:旧元都后面思赫腾小区4楼85.6平米,房本正在办理中,可贷款,价格面谈。联系电话;13030456392 15847903062

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .