ᠢ ᠯᠠᠨ ᠲᠧ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ‍出售:伊兰特

ᠢ ᠯᠠᠨ ᠲᠧ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ‍

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠯᠠᠨ ᠲᠧ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠦ᠄ 15849081114

出售:伊兰特

10年伊兰特!精品车况 .发动机变速箱不用考虑.地盘.价格一万多可以提档过户.喜欢的抓紧啊,15849081114

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场 and tagged .